Acontecimientos Sociales / Esquemas Comunicativos

Esquemas Comunicativos

Ensayos Gratis: Esquemas Comunicativos
Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias - busque más de 2.602.000+ documentos.

Enviado por:  jdmurguic  21 agosto 2013
Tags: 
Palabras: 2075   |   Páginas: 9
Views: 181

Esquemas comunicativos

A comunicación é o resultado da emisión dunha mensaxe codificada a un receptor que a interpreta. Os elementos participantes da comunicación comunmente aceptados son o emisor', receptor, mensaxe, código, canle, ruído, realidade referencial ou contexto. Así a todo, non é esta a única perspectiva para definirmos o acto de nos comunicarmos:

Esquema de Johnson

1. Acontece un evento.

2. O evento estimula un individuo "A".

3. Prodúcense sensacións preverbais. Os impulsos nerviosos diríxense ó cerebro de "A".

4. "A" traduce as sensacións en palabras.

5. "A" selecciona palabras e ordénaas segundo as normas.

6. Por medio dunha canle "A" entra en relación con "B".

7. B recibe estímulos físicos provocados pola emisión de "A".

8. No cerebro de B xéranse sensacións preverbais.

9. B traduce as sensacións en palabras.

10. Decodifícase e interprétase a mensaxe.

Esquema de Laswell

1. ‘Quen’: O estudio deste elemento implica unha análise de control

2. ‘Di o que’: Implica unha análise de contido.

3. ‘En que canle’: Medios interpersoais ou de masa. Análise dos medios.

4. ‘A quen’: Análise de audiencia.

5. ‘Con que efectos’: Análise do impacto sobre a audiencia.

Esquema de Dobb

1. Emisor ou comunicador.

2. Obxectivo de comunicación.

3. Medios básicos de comunicación (por ex. palabras e xestos usados polo emisor)

4. Medios de extensión (gravación en cita, medio impreso,...): Canle

5. Coordenadas espazo-temporais: Contexto

6. Restricións. Condicións en que se inhibe ou censura a transmisión da comunicación (tabús, costumes, preconceptos, prohibicións, eufemismos, disfemismos,...)

7. Comunicación: A mensaxe.

8. Estado de espírito: Sentimentos e disposición para a resposta por parte da audiencia.

9. Percepción por parte da audiencia da mensaxe.

10. Reaccións da audiencia.

11. Cambios: Efectos da comunicación inmediatos ou a longo prazo.

12. Indicios informa

tivos da reacción da audiencia ó comunicador

Esquema de Shannon e Weaver

• Unha fonte de información selecciona unha mensaxe.

• O emisor converte a mensaxe en sinal, de acordo cun código determinado.

• Eses sinais son transmitidos ó destinatario mediante unha canle adecuada.

• O receptor, descodifica os sinais recibidos para recuperar a mensaxe orixinal

• Ruído: Todo o que interfire na transmisión e dificulta na recepción da mensaxe.

Los elementos básicos del proceso de comunicación incluyen comunicador,receptor, mensaje, canal y retroalimentación.

• Comunicador es el remitente, el altavoz, emisor o escritor, que tiene la intención de expresar o transmitir un mensaje.

• Receptor es el receptor del mensaje para los cuales se entiende la comunicación. El recibe la información, el orden o mensaje.

• Mensaje, que también se conoce como la materia de este proceso, es decir, el contenido de la carta, el habla, el orden, la información, ide ...Suscríbase a ClubEnsayos

Suscríbase a ClubEnsayos - busque más de 2.602.000+ documentos